ආයතනයේ කාර්යභාරය.


ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශයේ ජීවත් වන ජනතාවගේ සුභසිද්ධියට අදාළවන පොදු පහසුකම් සහ මහජන උපයෝගී සේවාවන් විධිමත්ව, කාර්යක්ෂමව නිසි වේලාවට ඉටු කරමින් සේවාවන් සැපයීම කාර්යභාරය වේ.

සේවක සංඛ්‍යාව පිළිබද තොරතුරු 2017


thihagodaps.accounts

කාර්ය මණ්ඩල තොරතුරු


thihagodaps.accounts