වාර්ෂික සැලැස්ම

ඉදිරි වර්ෂයට අදාළ ක්‍රියාකාරී සැලැස්මේ ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරම් ( 2019 )

 1. උඩුව ර්‍ශ්‍ර විජයසුන්දරාරාමය ඉදිරිපිට රැහැන් යොදා ට්‍රාන්ස් පෝමරයක් ඉදිරිකිරීම.
 2. ටික්කනාගොඩ පාරේ මීටර් 50 පමණ සංවර්ධනය කිරීම.
 3. මිනුම්වත්ත සිට පුවක්ගහ කුඹුර දක්වා කෘෂි පාර පස් දමා සකස් කිරීම.
 4. හැල්පත අමුනේ ලෑලි දමා සකස් කිරීම
 5. පාමුලවත්ත අසල සිට ඉහළවත්ත දක්වා පැති පැමි යෙදීම.
 6. පිටිවිල තැන්නහේන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම.
 7. දෙල්ගහගොඩ මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම.
 8. ප්‍රාථමික පවත්වන ගොඩනැගිල්ල නවීකරණය කිරිම.
 9. සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානය නවීකරණය කිරීම
 10. ශ්‍රී දේවානන්ද මාවත පහළවත්ත හංදියේ සිට මුරුතගහ හංදිය දක්වා පාර කානු සකස් කිරීම.
 11. මුරුතගහ හංදියේ අසළ සිට ඉපිටවත්ත අසළ දක්වා මාර්ග සංවර්ධනය කිරීම
 12. සියලුම පාරවල් සදහා කාණු ඉදිකිරිම.
 13. රැස්වීමක් පැවැත්වීමට ප්‍රජාශාලායක් ලබාදීම
 14. මුත්තෙට්ටුව වත්ත අසළ සිට වරාපිටිය දක්වා පාර සකස් කිරිම
 15. අක්කර 20 අඳලෙදුදුවහේන මාර්ගය සකස් කිරිම
 16. ග්‍රාම ලේකම් කාර්යලය පුලුල් කිරිම
 17. අක්කර 20 පාරේ පියරත්න මහතාගේ නිවස අසළ බෝක්කු 02 ප්‍රතිසංස්කරණය කිරිම
 18. අක්කර 50 පන්සල මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරිම
 19. ළිංතොට මුල්ල අමුණ සිට ගල්හේන්ගොඩ දක්වා ජලය ගෙනයන පිට ඇළ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරිම
 20. රන් සිලු ආයතනය - බටුවිට සංවර්ධනය කිරීම
 21. හක්මණ මාතර ප්‍රධාන මාර්ගාය් පියසේන මහතාගේ නිවස අසළ සිට තලල්ලගෙවත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම
 22. ගල්හේන්ගොඩ සිට මැන්ඩෝරය ඇළ දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම.
 23. එපිටහවත්ත අසළ පැතිබැම්ම
 24. විතානගෙවත්ත අසළ පැතිබැම්ම
 25. ගිනිගත් අමුණ ප්‍රතිසංස්කරණය
 26. හේන්වල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම
 27. මහගලේදෙනිය බුවරහේන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම
 28. ගල්හේන්ලොඩ උස්වත්ත අසළ සපත්තු පාලම(බටුවිට 1) පෙට්ටි බෝක්කුවක් ඉදිකිරිම
 29. බුවරහේන ප්‍රජාජල යෝජනා ක්‍රමයට අයත් ජල ටැංකිය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරිම සහ
 30. ජල යෝජනා ක්‍රමයේ පවතින අවශ්‍යතා සකස් කිරිම
 31. ජාමිතියාමුල්ල දෙනිය පිටවාන් ඇළ ප්‍රතිසංස්කරනය කිරිම.
 32. කෝමංගොඩ 1 බහුකාර්ය ගොඩනැගිල්ලේ අවධානම්ව ඇති පස් කණ්ඩිය කපා ඉවත් කිරිම
 33. කෝමංගොඩ 1 සර්විස් එක අසළ සිට මාන ගහලියද්ද දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම.
 34. කෝමංගොඩ 1 පාවුලවත්ත කොටසට ප්‍රවේශ වන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම.
 35. කෝමංගොඩ නන්දන හංදියේ සිට රෝහණ විදුහල දක්වා මාර්ගයේ ඉතිරි කොටසට නල ජල පහසුකම් ලබාදීම
 36. කෝමංගොඩ 1මුලන ගෙදර සහමහගෙදරවත්ත කොටසට ප්‍රවේශවන මාර්ග සඳහා කුඩා බෝක්කු සැදීම
 37. කිතරලිය මාර්ගය මංගලගිරි විහාරය දක්වා කොන්ක්‍රිට් කිරිම.
 38. ගමගෙවත්ත සිට බිසෝපත්තුව දක්වා පාර කොන්ක්‍රීට් කිරිම
 39. යටියන රත්තකන්ද ඇනිකට් එක ළඟ අනුර මහතාගේ නිවස අසල පාර කුට්ට්ගල් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම
 40. උඩකනත්ත ජයවික්‍රම මහතාගේ නිවස අසල පාරට පැතිබැම්මක් ඉදිකිරීම
 41. උඩුවෙගොඩ වලවුවත්ත පාරට පැතිබැම්මක් ඉදිකිරීම
 42. ඇළගාව වත්ත ඉහළ වත්ත පාරට පැති බැම්මක් ඉදිකිරීම
 43. උඩුවෙගොඩ පාරට පැතිබැම්ම කොටසක් ඉදිකිරීම
 44. ශ්‍රී ධම්මානන්ද දහම් පාසල සඳහා නව වැසිකිළි දෙකක් ඉදිකිරීම
 45. පුස්තකාලය සඳහා ධර්ම ශාලාවේ කොටසක් වීදුරු යොදා වෙන්කර ගැනීම
 46. මාතෘ සායන ගොඩනැගිල්ලේ වහලේ උ අලුතින් දමා සකස් කිරීම
 47. බස් මාගී ආවරණ ලබාදීම, ලංකා බැංකුව අසලට
 48. සුපර් ෂයින් පාර සංවර්ධනය කිරිම
 49. සියඹලද්දුව පාර මුල් කොටස සංවර්ධනය කිරිම
 50. මහර වලව්වත්ත 4,5.6,7,8 නිවාස වල ප්‍රවේශ මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම
 51. හේනවත්ත ප්‍රදේශයේ අශෝක අත්තනතුංග මයාගේ නිවස අසළ සිට චමීර එරන් වික්‍රමනායක මයාග් නිවස දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරිම
 52. තිහගොඩ හක්මණ පාරෙන් ආරම්භ වන බොරලු විල පාර කොන්ක්‍රීට් කිරිම
 53. මහරවලව්වත්ත අංක10 ,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 නිවාස වලට යන පාරේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රිට කිරිම
 54. මහරවලව් 1 පටුමගේ පැතිබැම්ම සකස් කිරිම
 55. අඹගහලන්දේ සිට වෙල්යායට ඇළ පැතිබැම්ම සකස් කිරිම(1කි.මි.)
 56. හොල්මනේ වත්ත ගම්මානයටපිවියසන මාර්ගයේ කාණ පද්ධතිය සැකසීම
 57. දොස්තරහේන සිට P-L 10 දක්වා ඇළ මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරිම (මීටර් 1500)
 58. එඩේරහේන බෝක්කුවේ සිට කොට්ටම්බගොඩ ඇළ මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරිම
 59. පොතුවිලහේන ගම්වාසින්ට ජල පහසුකම් ලබාදීම
 60. වඩුගේ කන්ද ගම්වාසින්ට ජල පහසුකම් ලබාදිම
 61. ගලහිටිගොඩ පාර තිහගොඩ හන්දිය දක්වා කාණුදමා සකස් කිරිම
 62. ගොඩකන්ද කඹුරේ සිට වල කුඹුර දක්වා පඹදෙනිය ඇළ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරිම
 63. මහින්දගිරි විහාරස්ථානයට වැසිකළි කැසිකිලි ඉදිකරදීම
 64. මිටියවත්ත අමුණ සිට කඩවැද්දුව ඇළ දක්වා වු ඇළ මාර්ග දෙපස පස් දමා පිළිසකර කිරිම.
 65. කපුදුව පිට්ටනිය සඳහා ක්‍රිඩාගාරයක් ඉදිකිරීම
 66. කපුදුව පාසල සඳහා ක්‍රීයාකාරකම් කාමරයක් ඉදිකිරිම (20*25)
 67. මාතර හක්මණ ප්‍රධාන මාර්ගයෙහි නායිම්බල පරණ සමුපකාරය අසළ සිට (ත්‍රීරෝද රථගාල අසළ ) ගිනිගෙදර දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය
 68. කම්බුස්සාගොඩ මාර්ගයෙහි අකිස් ගුත්තික මහතාගේ නිවස අසළ සිට වම් පසට ඇති කොටසට) පානීය ජලය ලබාදීම.
 69. පරණවත්ත අසළ සිට මහ කුරුදුගොඩ දක්වා කොටසට පානිය ජලය ලබාදීම.
 70. නායිම්බල/ වැල්ලතොට මාර්ගයේ පිටකොරටුව අසළ සහ ආර්ථික සංවරධන නිළධාරි කාර්යාලය අසළ මාර්ගයෙහි වතුර බැස යා හැකි පරිදි බෝක්කු සහ කාණු පද්ධතිය සකස් කිරිම.
 71. කිරින්දගෙවත්ත පාර ඉතිරි කොටස පස්දමා සංවර්ධනය කිරිම.
 72. බාන්වැල්දුව කුරුදුවත්ත පාර ඉතිරි කොටස සංනර්ධවය කිරිම.
 73. හංසපොළ ඇළේකනත්ත දක්වා ගංඉවුර සකස් කරිම.
 74. අලුත් ඇළ පාලම ඇඳියොදා සකස් කිරිම
 75. කිරින්දගෙවත්ත පාලම සකස් කිරිම.
 76. දොඩන් ගහ පිට්ටනිය අසළ බෝක්කුව සකස් කරිම.
 77. පාරවල් දෙපස කානු කැපීම.
 78. අරලිය මාවතේ මානිගෙයත්ත ලඟ ඇති පැතිබැම්මේ ඉතිරි කොටස ඉදිකිරිම.
 79. මහකැන්දවල බෝක්කුව අසළ සිට හේනවත්ත දක්වා සංවර්ධවය කිරිම.
 80. වලව්හේන සිට උඩුකරවත්ත හරහා රයිගම්වත්ත සක්වා අතුරැ මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම(250මීටර් පවුල් 09 )
 81. දරවැද්දුගොඩ මාර්ගයේ ඉතිරි කොටසේ සිට දෙහෙළ දක්වා සංවර්ධනය කිරිම.
 82. ඉක්කියාවල ප්‍රධාන වාරි ඇළක පැතිබැම්ම සනස් කිරිම 50 මීටර්
 83. ලිංතොට කුඹුර අසළ සිට කුඩා කැන්දවල හරහා අඹගහ කුඹුර හරහා නායිම්බල 1 යායට මායිම්ව ඉදුරේ සිට ලියගේ ඉදුර දක්වා බස්නා කුණු ඇළ ශුද්ධ කිරිම.
 84. BL6 නිල්වලා බන්ට් එක අසළ බෝක්කුවට යකඩ දොරක් දැමිම. (දිග අඩි 2*2)
 85. තාත්තුගොඩ කිරඹආර ඇළට කිඹුල් කොයුවක් ඉදිකිරිම.
 86. ග්‍රාමෝදය මාවතේ ඉතිරි කොටස් සංවර්ධනය කිරිම
 87. පොල්අත්තගොඩ මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරිම.
 88. බකිනිගහහේන පාර සංවර්ධනය කිරිම
 89. පොතුවිල පුහුල්හේනවිල බෝක්කුව ප්‍රතිසංස්කරණය කිරිම හා එහි ඇළ මාර්ගය සකස් කිරිම.
 90. රැස්වීම් ශාලාව සහිත බහුකාර්ය ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරිම
 91. පාසල අසළ සිට දිගම්මෝදර දක්වා මාර්ගය සංව්ධනය කිරිම
 92. කාවෝද්‍යගම වටරවුම මාර්ගයේ සංවර්ධවය නොකළ කොටස් සංවර්ධනය කිරිම.
 93. පරගහදෙනියේ සිට කැරදමුල්ල මාර්ගයේ සංවර්ධනය නොකළ කොටස් සංනර්ධවය කිරිම.
 94. කෝංගහ උඩුමුල්ල සිට අහස් පොකුණ දක්වා මාර්ගය සංවර්ධවය කිරිම.
 95. මානන්දුගොඩ තොටුපලවත්ත පාරේ හංදියේ සිට තොටුපල දක්වා පාර සංවර්ධනය කිරිම.
 96. දෙද්දුව ගෙදර අසළ සිට ජගත් මහතාගේ කඩය අසළ දක්වා මානන්ද්‍රගොඩ පාර සංවර්ධවය කිරිම
 97. කිතළගම බටහිර මහ විද්‍යාලය අසළ සිට සිරිපාල මහතාගේ නිවස අසළ දක්වා (කරනාගල දෙනිය පාර) සංවර්ධනය කිරිම.
 98. මානන්දුගොඩවේල්ලේ ඇති බෝක්කු හතර දොරනල් යොදා සකස් කිරිමත
 99. අලවත්තාගොඩ සිට මල්නත්ත දක්වා දිවෙන කෘෂි වේල්ල අවශ්‍ය තැන්වල පස් දමා සකස් කිරිම
 100. නැකැත්ත කුඹුර සිට දෙල්ගහ කුඹුර දක්වා ඇති ඇළ මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කණය කිරිම.
 101. පොල්ගහගොඩ මාර්ගය සංවර්ධනය කර නතර කළතැන් සිට ඉතිරි කොටස (200 මීටර්) සංවර්ධනය කිරිම.
 102. ඇලවේලියාය ජල බස්නා උස්ගො සංවර්ධනය කිරිම
 103. ඩවත්ත යන ස්ථානයේ පෙට්ටි බෝක්කුවක් ඉදිකිරිම.
 104. රණවිරු මාවතේ පිවිසුම් බෝක්කුව දෙපස බැමි සකස් කිරිම
 105. වත්තේගෙදර සිට ඉරිකොන්දවේල්ල දක්වා ඕකොත්තුව හරහා වැටී ඇති කෘෂිකාර්මිකවේල්ල පස්යොදා සකස් කිරිම.
 106. නාරංගල කිඹුල්දංවත්ත මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරිම
 107. නාරංගල පොල් ඉදුර මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම
 108. දොම්මනවත්ත ඇළ පුවක්දොළ දක්වා සංවර්ධනය කිරිම
 109. දොම්මනවත්ත ඇනිකට් සඳහා දොරවල් සවි කිරිම.
 110. වන්නිය මුලන ඇනිකට් සඳහා දොරවල් සවිකිරිම.
 111. වැල්ලටතාට ග්‍රාම නිළධාරි වසම තුළ සියලුම කානු පද්දතින් සකස් කිරිම.
 112. හොරගහ අමුණ මාර්ගය පඤ්ඤාදස්සිගම දක්වා සංවර්ධනය කිරිම
 113. අරඹහේන දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම
 114. පඤ්ඤදස්සිගම සිට සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථාවය දක්වා සංවර්ධනය කිරිම
 115. බටදොළවත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම
 116. මුරුතගහවත්ත පිවිසුම් මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම
 117. දෙනියකඩේ අසළ සිට දෙහිගහවත්ත දක්වා වු මාර්ග සංවර්ධනය කිරිම
 118. ඇල්ලගේ අද්දර අමුණ ලඟ සිට මුස්සැන්දුව දක්වා ඇළ ඉවුර අඩි10 පළලට අඩි 3 උසට අවශ්‍ය වේ. (දිග මිටර්1000ක් පමණ)
 119. මැදවෙල්යායේ මාවී ගොයමට රසායනිකපොහොර යෙදීම නොකර බැවින් ගංඉවුර දෝරයෙන් ලැබෙන ස්වාභාවික කාබනික පොහොර ලබා ගැනීමට ගග ආසන්න මට්ටමට අවශ්‍ය සුලු අමුණු පද්ධතියක් ලබාදීම
 120. අත්තුඩාව මීගහ කුඹුර අසළ කාණුව සහ බෝක්කුව සකස් කිරීම
 121. වැරැල්ලකැටිය රවුම් පාර සංවර්ධවය කිරිම
 122. පාදිලිගොඩ පාර සංවර්ධවය කිරිම
 123. බොලදුගොඩ පාරසංවර්ධනය කිරිම
 124. කොරටුවත්ත ලඟ සිට වැලිගොඩවත්ත ලඟට යාම සඳහා පෝෂණගම හරහා තිබෙන පාරේ ස්ථාන කිහිපයක් ගල් අතුරා හෝ කොන්ක්‍රීට් දමා නොමැති නිසා එම ස්ථාන සකස් කිරිම
 125. බෝධිරැක්ඛාරාමය ලඟ සිට පෝෂණගම යාමට තිබෙන මාර්ගය සකස් කිරිම.
 126. සුරියවත්ත ලඟ සිට ත්න්තිරිගෙහේන දක්වා පාර සංවර්ධනය කිරිම
 127. මිල්ලගස්තොල්ල ලඟ සිට තල්ගහගොඩ යාමට තිබෙන පාර සකස් කිරිම .
 128. බදුවත්ත අයින සිට පහළ ගෙදර මායිම දක්වා මාර්ගය සකස් කිරිම
 129. ඉහළ ලියද්ද වේල්ල පස්දමා සකස් කිරිම
 130. බෝධිරැක්ඛාරාමයට යාමට තිබෙන පාරේ ආරම්භයේ පැතිබැම්මක් සකස් කිරිම
 131. කොට්ඨාශ ගෙදර පාර පැතිබැම්ම සමඟ සංවර්ධනය කිරිම
 132. පිටඅද්දර පාර ඒ.ජි.සිරිසේන මහතාගේ නිවස අසළ මාර්ගයේ පැති බැම්ම ඉදි කිරිම
 133. පොල් පැල ගොඩැල්ල ඇලේ තොටුපලගාව කෑල්ල අසළට හියුම් පයිප්පයක් යොදා ට්‍රැක්ටර් පැන්නුමක් සකස් කිරිම.
 134. කොට්ඨාශ ගෙදර පාර පැති බැම්ම යොදා සංවර්ධනය කිරිම
 135. කරන්දූව පොල් හැළ ගොඩැල්ල ඇලේ දකුණු ඉවුර සකස් කිරිම
 136. නාලිනී රණසිහ මියගේ නිවස අසල සිට කොස් පැළ කොරටුව මීටර් 6 මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම
 137. උත්පලා චතුරානි මහත්මියගේ නිවස අසල එම්.ටී දයාවතී මියගේ නිවස දක්වා මීටර් 300 ක් මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම
 138. දම්පල්ගම ක්‍රීඩා පිටිය නවීකරණය කිරිම
 139. නිලූකා වාකිෂ්ට මියගේ නිවස අසල සිට ඩී ඒ සංජීව මයාගේ නිවස දක්වා මීටර් 100 ක් දම්පල් ගම ප්‍රවේශ මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම
 140. දම්පල් ගම පඩිපෙළ උඩ හරස් පාර සංවර්ධනය කිරිම
 141. නිලිකා රත්නායක මහත්මියගේ නිවස ලඟ සිට අනූෂා මහත්මියගේ නිවස දක්වා අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම
 142. වීරසේකර කඩේ ලඟ උඩ හරස් පාර සංවර්ධනය කිරිම ( සිරිල් මහතාගේ නිවස ලඟ සිට කැබැල්ල යාය ගෙදර දක්වා )
 143. කුඹුරුවලට යෙදීම සඳහා කට අඩී 2 ක අ1 සිලින්ඩර් 15
 144. හල්ලඹයාගොඩ සිට කප්පිත්ත විල කුඹුර දක්වා ඕ ටී 9 ඇලට සම්බන්ධ වන කුඩා වාරි ඇල සැකසීම
 145. පාසල් කීඩාංගනයට බාහිර ප්‍රවේස මාර්ගයක් ඉදිකිරිම
 146. පාලටුව කොහිලවත්ත සිට ගල්ල පෙරුමගෙ වත්ත දක්වා මාර්ගය ඉදිරි කොටස සංවර්දනය කිරිම
 147. දෙල්ගහවල ඇල ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම
 148. වරක පිටියවත්ත පාර සංවර්ධනයේදී එම පාරේ විෂන් ගොඩනැගිල්ල දෙසට පැතිබැම්මක අවශ්‍යතාව
 149. නාදුගල පැරණි තැපැල් කන්තෝරුව අසල සිට ජල සම්පාදන මාවත දක්වා දිවෙන මාර්ගයේ කාණු පද්ධතියක් සකස් කිරිම.
 150. නාදුගල හංදියේ මගී ආවරණයක් ඉදිකිරිම
 151. සති පොලක් ඉදිකිරිම
 152. ග්‍රාමිය බැංකුව අසල පොදු ළිඳ අසළ කාණු පද්ධතිය ජලය බැස යන ආකාරයට සකස් කිරිම
 153. බහුකාර්ය ාගාඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරිම
 154. චන්ද්‍රවිමලගම ඉඩමෙහි පුස්තකාල ගොඩනැල්ලක් ඉදිකිරිම
 155. මුත්තෙට්ටුවත්ත අසළ සිට කලුතොටිනත්ත දක්වා මාර්ගය කොන්න්‍රීට කිරිම (මිටර් 300)
 156. සිරිවිමල මුලුළමාවිය මධ්‍යස්ථාන ගොඩනැගිල්ල ප්‍රමාණවත් පරිදි පුලුල් කිරිම
 157. දෙනිගහහේන මාර්ගය ඉතිරිකොටස කොන්ක්‍රීට් කිරිම
 158. චන්දවිමලගම මාර්ගය දෙපස විධිමත් කාණු පද්දතියක් සකස් කිරිම
 159. මුත්තෙට්ටුවත්ත ලඟ සිට කලුතොටියගෙවත්ත දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම
 160. උඩවත්ත ලඟ සිට මහ ගඟ අද්දර දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම
 161. පහළවත්ත ලඟ සිට බුලේගොඩ දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම
 162. චන්දවිමලගම කාණු පද්ධතිය සකස් කිරිම
 163. හේනගෙවත්ත බෝක්කුව පළිසකර කිරිම
 164. දුවගොඩ පාලම පිළසකර කිරිම
 165. මුස්වැන්දුව පාරේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරිම කොන්ක්‍රීට් කුට්ටි ගල් ඇල්ලිම මිටර් 500
 166. එගොඩහවත්ත සිට පිච්චිගෙවත්ත දක්වා පරණ පාර සැකසීම 800මිටර්
 167. වටගෙදර හන්දිය අසළින් වලයමුල්ල පාර කොන්ක්‍රීට් කිරිම මිටර් 500
 168. උලුවත්ත සිට යද්දෙහිගෙවත්ත දක්වා මාර්ගයෙහි ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරිම
 169. රැක්අත්තනහේන ලඟ සිට පිච්චිගෙවත්ත දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම
 170. දන්දෙනියවත්ත සිට බෝරැප්පගෙවත්ත දක්වා මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරිම
 171. මදිනකඩේ සිට මේත්තරිගෙවත්ත දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කරිම
 172. මුස්වැන්දුව ට්‍රැක්ටර් පැන්නුමට දොරක් සවිකිරිම
 173. හීරලුගෙදෙනියේ සිට කදන්මෝදර දක්වා ඇති ඇළ මාර්ගය සුද්ද කර සකස් කිරිම
 174. දුංවත්ත බෝක්කුව (ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිට ඇළ මාර්ගය හරහා)
 175. බෝලගෙවත්ත අසල සිට වටගෙදර හන්දිය දක්වා මාර්ගයේ මලපලාව අසල බෝක්කුවක් යෙදිම
 176. කෙසෙල්ගෙඩගෙවත්ත අසල බෝක්කුවක් යෙදීම
 177. ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිට දංදෙණිය මාර්ගයේ රදාගෙදෙනිය කුඹුර අසළ බෝක්කුවක්යෙදිම
 178. මුස්වැන්දුව මාර්ගයේ මිටිගෙවත්ත අසලට බොක්කුවක් යෙදිම
 179. මදිනකඩේ ලඟ සිට වලයම්මුල්ල දක්වා ඇති මාර්ගයේ දෙපස කාණු කැපීම
 180. කනුගහකොරටුව අසල සිට එගොඩහේන දක්වා පාර සංවර්ධවය කිරිම
 181. ගුරුලැවක මාර්ගය ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරිම
 182. මාගල්ලගොඩ මාර්ගය පුතිසංස්කරණය කිරිම මිටර් 300
 183. කැලිදුව පාර (පුවක්වත්ත අසළ සිට) ලෙන්දුව දක්වා සංවර්ධනය කිරිම
 184. වටගෙදර පාලටුව ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිට ගම්මැද්දවත්ත දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම
 185. එගොඩහේන මායිම සිට නම්බිගෙවත්ත දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම
 186. අත්තුඩාව මාතර ප්‍රධාන මාර්ගයේ යිට හුලවාලිගෙවත්ත දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම
 187. වටගෙදර පන්සල අසල නම්බිගෙවත්ත දක්වා දිවෙන පාර කොන්ක්‍රීට් ගල් ඇතිරිම.
 188. රතනපාල මාවතේ ඇති පොදු නාන ලිඳ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරිම
 189. වටගෙදර පුවක්ගහවත්ත අසල පොදු නාන ලිඳ ප්‍රතිසංස්කරණය කරිම
 190. නුගගහවත්ත පාරේ කෝට්ටවත්තනිවස අසළ සිටමාර්ගයේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරිම
 191. නුගගහවත්ත පාර අඩි 12 දක්වා පුලුල් කර සංවර්ධනය කිරිම
 192. වලව්වත්ත අලුත්පාර වැසිජලය බඅස්සවිමේ ව්‍යාපෘති සකස් කිරිම
 193. කපුදුව නුගගහවත්ත පාර දෙපස ජනතාවට පානීය ජලය ලබා දීම
 194. නායිම්බල විදුහලඅසල සිට මහන්නමුල්ල දක්වා මාර්ගයේ ගනේවත්ත ප්‍රියංකර රාජකරුනා මයාගේ නිවස අසල ,අලුත් ගෙදර අසල පැතිබැම්ම ඉදිකිරිම හා පුහුලුවැල්ලෙ ගෙදර අසල මාර්ගයේ වැසි ජලය බැසයාම සඳහා කාණුවත් ඉදිකිරිම
 195. ඝෝෂිතාරාම මාර්ගය අිරමභයේ සිට අවසානය දක්වා සංවර්ධවය කිරිම හා ගොඩවත්ත හා පරගහකොරටුව අසල පැතිබැම්ම ඉදිකිරිම
 196. මොලොද්දුව මාර්ගයේ ඝෝෂිතාරාම මාර්ගයේ මහන්නමුල්ල මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස සඳහා නල ජලය ලබාදිම.
 197. මොලොද්දුව මාර්ගයේ සුපර්ෂයින් ගාඩ්න් ප්‍රවේශ මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම