දකුණු පළාතේ මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටි තිහගොඩ ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශය ග්‍රාම නිලධාරි වසම් 40 කින් හා 52.2 වර්ග Km2 ක වපසරියකින් යුතු බල ප්‍රදේශයකි. මෙහි ජනගහනය 40000 ක් පමණවේ. මෙහි ජීවත්වන ජනතාවගේ ප්‍රධාන ජීවනෝපාය කෘෂිකර්මාන්තය වන අතර උළු ගඩොල් නිෂ්පාදනය වලං හා ඉට කර්මාන්තය, ගව පාලනය හා කොරටු වගාව සඳහා ද ප්‍රසිද්ධියක් උසුලයි. මාතර නගර සභා බල ප්‍රදේශයට හා මාතර, දෙවුන්දර, කිරින්ද, කඹුරුපිටිය, මාලිම්බඩ ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශයන්ට සීමා කඹුරුපිටිය මාර්ගයත් පිහිටා ඇත. කේන්ද්‍රීය නගරය ලෙස තිහගොඩ නගරයත් එහි උප නගරය ලෙස යටියන නගරයත් දැක්විය හැකිය.

මෙහෙවර ප්‍රකාශය

     තිහගොඩ ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශයේ ජීවත්වන සියළුම ජනතාවගේ ශුභ සිද්ධියට අදාල වන පොදු පහසුකම් සහ මහජන උපයෝගී සේවාවන් විධිමත්ව හා කාර්යක්ෂමව සැපයීමද, ප්‍රදේශයේ ඇති භෞතික සහ මානව සම්පත් විධිමත් පෙළබවීමකින් යුත් කණ්ඩායමක් මඟින් පළදායී ලෙස උපයෝගී කර ගනිමින් සමාජ සංවර්ධන හා ජාතික ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාදාමයට උසස් තත්ත්වයේ සේවාවක් ලබාදීම අපගේ මෙහෙවරයි.

දැක්ම

     අපගේ මෙහෙවරින් මනා සංවර්ධනයක් ඇති කරමින් ජනතාවගේ සුඛ විහරණය වැඩි දියුණු කරගත හැකි පරිසරයක් නිර්මානය කිරීමෙන් බල ප්‍රදේශයේ සියළුම.

තිහගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාවේ පොදු තොරතුරු 2019

 • පළාත් පාලන ආයතනයේ නම - තිහගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාව
 • ලිපිනය - ප්‍රාදේශීය ය සභාව, තිහගොඩ
 • දුරකථන අංකය - 0412245275/0412245892
 • ෆැක්ස් අංකය - 0412245275
 • ඊමේල් - [email protected]
 • පළාත - දකුණු පළාත
 • ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය - තිහගොඩ
 • මැතිවරණ කොට්ඨාශය - කඹුරුපිටිය
 • කොට්ඨාශ සංඛ්‍යාව - 10
 • සභික සංඛ්‍යාව - 17
 • නිලධාරීන් හා සේවක සංඛ්‍යාව - 47
 • බල ප්‍රදේශයේ විශාලත්වය - ව.කි.මි 45.2
 • මුලු ඡන්ද දායකයින් සංඛ්‍යාව - 27463
 • මුලු පවුල් සංඛ්‍යාව - 11574
 • මුලු ජනගහනය - 37229
  • ස්ත්‍රී - 19039
  • පුරුෂ - 18190
 • තොරතුරු අභියාචනා නිලධාරී - නිර්මාල් සමරසිංහ මහතා (සභාපති - 071-6258001)
 • තොරතුරු නිලධාරී - අසංකා කුමාරි මිය (ලේකම් - 071-6038864)
 • තොරතුරු විෂය භාර නිලධාරී - චමිලා ගයාෂිණී මිය (සංවර්ධන නිලධාරී - 041-2245275)